Privacyverklaring

Privacyverklaring van Stichting Woonconcept, gevestigd aan de Blankenstein 560 in Meppel.

Woonconcept wil een thuis bereikbaar maken voor wie dat nodig heeft. Een betaalbare woning van een goede kwaliteit waar bewoners trots op zijn. Ons woningaanbod staat op www.woonconcept.nl. Om u in te schrijven voor een woning of om een woning te huren worden persoonsgegevens verwerkt. Daarbij zijn wij onder meer verplicht ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft regels voor de bescherming van uw privacy. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens om te gaan. En u te informeren over waar we uw gegevens voor gebruiken en wat uw rechten zijn.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u zijn te herleiden. Bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Daarnaast spreekt de wet ook over bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en goed beschermd moeten worden. Denk daarbij aan uw Burgerservicenummer (BSN), medische gegevens of uw bankrekeningnummer.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Woonconcept verzamelt en gebruikt diverse persoonsgegevens van bewoners. Wij leggen gegevens vast op het moment dat u zich inschrijft, u een huurcontract sluit of op een ander moment dat er contact met u is. Wij verwerken dan o.a. uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer en uw inkomensgegevens. Dit laatste gebruiken wij bij de wettelijke inkomenstoets voor het huren van een woning. Wij kunnen ook informatie vastleggen over uw gezinssituatie, uw gezondheid of leefomstandigheden.

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Ja, om u in te schrijven als woningzoekende of om u een woning aan te kunnen bieden hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een huurovereenkomst te sluiten en onze verdere diensten aan u te verlenen. Soms hebben wij uw toestemming nodig als wij uw persoonsgegevens willen gebruiken. Dat zullen wij u dan vragen.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van ons werk. Bijvoorbeeld voor het toewijzen van een woning, voor het innen van de huur, voor het laten uitvoeren van reparaties of onderhoud aan uw woning, het doen van klanttevredenheidsonderzoek, het behandelen van klachten, bij de aanpak van woonoverlast en het laten uitvoeren van accountantscontroles. Wij leggen wat u ons vertelt, voor zover noodzakelijk, vast in onze systemen. Hierdoor kunnen wij u snel en efficiënt helpen en hoeft u uw verhaal niet twee keer aan ons te vertellen. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens heeft een geheimhoudingsplicht. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Worden uw persoonsgegevens met andere organisaties gedeeld?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan andere organisaties als dat nodig is om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld aan aannemers om reparaties of onderhoud aan uw woning te laten doen. Wij maken gebruik van een aantal softwareprogramma’s. Denk bijvoorbeeld aan ‘mijn Woonconcept’ en het systeem waar wij onze bewoners en woningen registreren. Leveranciers van deze programma’s hebben toegang tot de persoonsgegevens. Met onze leveranciers hebben wij afspraken gemaakt over goede beveiliging en de omgang, want u moet erop kunnen rekenen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij delen geen persoonsgegevens voor commercieel gebruik.

Wat zijn uw rechten?
U kunt altijd uw persoonsgegevens opvragen bij Woonconcept. U kunt ook vragen om verbetering, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Of om uw gegevens over te dragen aan bijvoorbeeld een andere woningcorporatie. Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, laten wij u weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Heeft u een klacht?
Als u niet tevreden bent over de manier waarop Woonconcept met uw persoonlijke gegevens omgaat of als u van mening bent dat wij de wettelijke privacy regels overtreden dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij gaan er alles aan doen om het op te lossen. Bent u het niet eens met onze oplossing? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? U kunt uw vragen sturen naar info@woonconcept.nl

Meppel, 5 juni 2018, versie 1.0